Quiz: verwelkomen of vooroordelen ?

Bent u klaar om uw kennis over migratie te testen?

b) Onjuist :

EEN MIGRANT is iemand die zijn land verlaat om in een ander gebied te leven om verschillende redenen...

EEN ASIELZOEKER is iemand die zijn land verlaten heeft, op zoek naar internationale bescherming en een asielaanvraag heeft ingediend.

EEN VLUCHTELING is iemand die aan de criteria van de Conventie van Genève voldoet. met andere woorden: “iemand die uit zijn land is gevlucht en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij terecht vreest voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging”.

EEN ILLEGAAL is iemand die illegaal in een land verblijft en niet (meer) in het bezit is van de vereiste documenten om in dat land te verblijven.

c) Asielzoekers kunnen teruggestuurd worden naar het land van binnenkomst in de Europese Unie.

Sinds 2013 wordt in de Dublinverordening III bepaald dat elke migrant asiel moet aanvragen in het eerste land van de Europese Unie waarin hij aankomt. Indien een vluchteling bijvoorbeeld via Italië naar Europa is gekomen, en op die manier zijn weg heeft verdergezet naar België, kan hij geen asiel aanvragen in België. Indien hij zijn aanvraag in België registreert, zal hij automatisch naar Italië (land van binnenkomst) gestuurd worden voor de afhandeling van zijn asielaanvraag. Zo iemand noemen we een "gedublineerde".

b) Een migrant die onderweg is en geen asielaanvraag wenst te doen, maar een andere bestemming wil bereiken.
In België vragen de migranten geen (of niet vaak) asiel aan om twee hoofdredenen:
- 1) Eerst en vooral door het risico om "gedublineerd" te worden (zie vorige vraag)
- 2) veel migranten willen naar Engeland. In Engeland is het werkloosheidspercentage namelijk slechts 5% en Engels is een taal die de migranten een beetje beheersen, maar ze willen ook en vooral naar Engeland omdat er geen identiteitskaart in het Verenigd Koninkrijk bestaat, wat de controles een stuk moeilijker maakt. Op die manier willen heel wat migranten naar Engeland komen in de hoop er in het zwart te kunnen werken.
a) 186 768 mensen kwamen in 2018 illegaal naar Europa.
Het gaat hier om nieuwkomers. In 2018 werden er in totaal 650 000 asielaanvragen in Europa geregistreerd en 538 000 asielzoekers hebben bescherming gekregen (vluchtelingenstatuut of voorlopige beslissing). Europa telt in totaal 512 600 000 inwoners. Per 1000 inwoners zijn er dus 1,05 asielzoekers in Europa.
a) In 2018 zouden er volgens de tellingen 2 262 mensen omgekomen of verdwenen zijn in de Middellandse Zee. Dat komt neer op 6 mensen per dag.
In de werkelijkheid ligt dat cijfer waarschijnlijk een pak hoger, omdat het hier enkel gaat om mensen die opgevist werden uit de zee of die bij de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) als vermist werden opgegeven.
Sinds de crisis van 2015 zouden er naar schatting 13 864 migranten verdronken zijn in de Middellandse Zee.
a) De meeste migranten die naar Europa komen, komen uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en daarna Zuid-Soedan.
a) Onze frieten en chocolade zijn zeker en vast geweldig, maar jammer genoeg heeft de reden van hun ballingschap te maken met de verschrikkelijke levensomstandigheden in hun land van herkomst.


CarteSyrie

Balans van 2013 tot 2018:
383.000 doden
12 miljoen verdrevenen
110 humanitaire hulpverleners omgebracht

CarteAfgan

Balans in 2018:
38.044 burgers omgekomen in de gevechten
Waarvan 927 kinderen
65 zelfmoordaanslagen
7.362 bombardementen

CarteSudSoudan Balans van 2011 tot 2018:
500.000 doden
75.000 mensen verdwenen in de gevangenis.
17.000 mensen gemarteld tot de dood.
25% van de bevolking is het land ontvlucht
b) Op korte termijn misschien wel, maar op middellange termijn zullen ze zelfs bijdragen tot de economie.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schatte recent nog dat de impact van immigratie op de financiën van de Belgische staat positief was: 0,5% van het bbp.
De Belgische Nationale Bank schatte bij de vluchtelingenstroom in 2015 dat ze tegen 2020 evenveel inkomsten zou moeten genereren als er uitgaven geweest waren.
Bovendien draagt immigratie door de demografische ontwikkeling en de vergrijzing van de Europese bevolking bij tot het behoud van de socialezekerheidsstelsels, en dan vooral van de pensioenstelsels.
c) Materiële steun: huisvesting, voedsel, begeleiding en € 7,40/week.
Na een asielaanvraag hebben die mensen recht op materiële steun, namelijk huisvesting, voedsel en begeleiding bij bepaalde stappen.
Ze ontvangen ook € 7,40/week voor andere noden. Mensen die illegaal in een land verblijven (zoals transmigranten) hebben geen enkel recht, enkel op dringende medische hulp.
Zij zijn volledig afhankelijk van verenigingen en solidaire burgers.
c) Via een integratieparcours.
Sinds 2018 zijn mensen die zich in een regularisatieprocedure bevinden, verplicht om het integratieparcours te volgen, waarin lessen Frans of Nederlands en lessen omtrent burgerschap aangeboden worden, en waarbij hun sociaaleconomische integratie bevorderd wordt.
a) Positief, de migranten zullen de minder dankbare jobs op zich nemen die de Belgen niet willen doen.
Men zou kunnen denken dat, als het werkaanbod gelijk blijft, de komst van migranten een lagere tewerkstelling van de lokale bevolking zou betekenen, zeker omdat migranten goedkopere arbeidskrachten zijn dan autochtonen. Die redenering is echter om twee redenen verkeerd:
- 1) immigratie doet het algemene verbruik stijgen, waardoor er dus meer werk gecreëerd wordt.
- 2) migranten hebben niet dezelfde kenmerken als Belgen qua educatie, leeftijd/ervaring, beroepsmatige specialisaties; autochtonen en migranten zijn dus niet onderling verwisselbaar in de ogen van werkgevers.