Wie is ADRA ?

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Belgium :

ADRA Belgium is een autonome VZW, lid van het wereldnetwerk „ADRA International“ en erkend door de Belgische regering. Daaruit volgt dat giften voor de organisatie fiscaal aftrekbaar zijn, mits het naleven van de wettelijke voorschriften omtrent giften.


Ontwikkelingsprojecten: ADRA Belgium steunt ontwikkelingsprojecten die hoofdzakelijk plaatsvinden in Centraal Afrika, in landen die erkend worden als prioritair door het Belgische Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten omvatten vier grote delen:

- De primaire gezondheid
- Economisch herstel
- Basisonderwijs
- Voedselzekerheid

De projecten die ondersteund worden door ADRA Belgium worden altijd uitgewerkt op basis vaneen aanvraag van onze lokale partners in nauwe samenwerking met hen. Daarna worden ze voorgesteld aan, en ondersteund door onze donoren en schenkers. Eens de projecten in werking gezet door lokale partners, verzekert ADRA Belgium de opvolging en evaluatie van de projecten door middel van het rapporteren over de gerealiseerde acties.

Dringende humanitaire hulp: Bovendien neemt ADRA Belgium ook deel aan humanitaire acties waar wie dan ook ter wereld, en dit in samenwerking met het ADRA International netwerk. De noodhulp redt en helpt slachtoffers bij natuurrampen, epidemieën, gedwongen volksverhuizingen. ADRA neemt maatregelen om de impact van de rampen te beperken en de organisatie biedt ook hulp aan de heropbouw van de getroffen gebieden. De Belgische NGO geeft fondsen door aan de lokale ADRA bureaus opdat de meest gepaste hulp zo snel mogelijk in werking kan gesteld worden.

- Geschiedenis:

Begin jaren 80, zelfs voor de ‘stichting van ADRA International, heeft predikant Jean Geeroms de actie ‘Adventhulp uitgebouwd in België en in Groothertogdom Luxemburg. Zo konden missionarissen die werkzaam waren in Afrika worden geholpen. Zo werd Herman Naert bijv. ondersteund in Noord-Afrika.

Toen het netwerk "ADRA International" werd georganiseerd, heeft hij zijn actie uitgebreid, voornamelijk door adventkerken te sensibiliseren en door verschillende projecten te ondersteunen.

Het ging zowel om officiële ADRA projecten ( vraag van lokale ADRA bureaus), als om andere projecten, in het algemeen door adventisten opgezet. Dankzij zijn engagement, heeft hij banden gesmeed met partners in Afrika, in Azië en in enkele landen in Oost-Europa. ADRA België heeft zo ontwikkelingsprojecten ondersteund, maar is ook tussengekomen in het kader van noodhulp.

Om de verschillende projecten te ondersteunen werden verschillende acties georganiseerd door de lokale groepen om fondsen te werven. Jean Geeroms is de sleutelfiguur geweest tot einde 2011, datum waarop hij zich heeft teruggetrokken.

Sinds 2012 heeft Jacques Rase het voorzitterschap van de vereniging aanvaard. Hij staat in voor de continuïteit van de actie, waarvoor al vele jaren een engagement was aangegaan. Talrijke projecten werden tot een goed einde gebracht. Nieuwe projecten worden momenteel ondersteund. ( zie rubriek: ADRA in actie)

- Visie:

ADRA Belgium droomt van een wereld die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, erbarmen, respect voor de mensenrechten en naastenliefde. Als afspiegeling van onze christelijke waarden wenst ADRA Belgium slachtoffers en de armsten van onze medebroeders te hulp komen. Ze wil slachtoffers van rampen hulp bieden, maar ook duurzame en rechtvaardige veranderingen promoten in de samenleving door het bestrijden van ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheden die aan de basis liggen van de rampen die onze wereld aantasten. Daarom huldigt zij het principe : "de wereld veranderen, stap voor stap, mens na mens", door een serie acties en plannen in gang te zetten om de oorzaken en gevolgen van sociaal onrecht te bestrijden

- Missie verklaring:

ADRA Belgium strijdt tegen de armoede, de marginaliteit en alle vormen van kwetsbaarheid door initiatieven te ondersteunen die sociale rechtvaardigheid beogen, zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen.
ADRA Belgium strijdt tegen ongelijkheid en sociaal onrecht door het helpen opzetten of ondersteunen van duurzame structurele projecten, maar ook door diverse partnerschips te creëren en te versterken en dit in gehele overeenstemming met de fundamentele behoeften van de begunstigden.
ADRA Belgium wil tevens, in samenwerking met het ADRA-netwerk en andere partners, doeltreffende en snelle hulp verlenen aan slachtoffers van natuur-en humanitaire rampen over de gehele wereld.

- Overtuigingen

ADRA-BE gelooft ...
1. Dat door middel van humanitaire daden we het rechtvaardige, barmhartige en liefhebbende karakter van God doen kennen.
2. Dat werken met hen die in nood verkeren een uitdrukking is van onze liefde voor God.
3. Dat het werk van barmhartigheid van Jezus alleen al een goede reden is en de nodige voldoening schenkt.
4. Dat we een verwekker van verandering zijn en een instrument van genade en voorzienigheid.
5. In de uitdrukking van interesse, medeleven en empathie door middel van ons werk.
6. In een onbevooroordeeld partnerschap met hen die in nood verkeren wat leidt tot een duurzame verandering.
7. Dat leeftijd, geslacht, ras, cultuur en families de gemeenschappen verrijken waarmee we werken, en troeven zijn, die gerespecteerd en verdedigd dienen te worden.
8. In de niet-discriminatie met respect voor de verschillen bij alle personen te aanvaarden op een gelijkwaardige manier zonder onderscheid van ras, etniciteit, geslacht, of politieke of godsdienstige overtuiging.
9. In een participatieve ontwikkeling die de capaciteiten van mannen en vrouwen gebruikt en gelijke kansen schenkt aan individu’s van verschillende etnische, godsdienstige of culturele origine.
10. Dat elke persoon fundamenteel recht heeft op de toegang tot zorgverstrekking,bezittingen en basisdiensten.
11. Dat elke persoon, en in het bijzonder de kinderen, recht heeft op een leven vol kansen en op de vrijheid om zijn eigen toekomst te kiezen.
12. Dat het zinvol is om zijn partners toe te staan levensvatbare, participatieve structuren te creëren voor de verdeling van informatie en het implementeren van burgerlijke betrokkenheid.
13. Dat alle middelen, kansen en voordelen gaven zijn die op een verantwoorde manier moeten worden beheerd.
14. Dat elke persoon, en in het bijzonder vrouwen en kinderen, recht heeft op bescherming en op een leven vrij van alle geweld, van seksuele uitbuiting en van elke andere vorm van misbruik.
15. In het tonen van integriteit en transparantie in ons werk, op elk niveau.