Wie is ADRA ?

Tien redenen om ons te steunen:

We vertrekken binnen ADRA steeds vanuit een lokale hulpvraag (van een dorp, een gemeenschap,...) en volgen steeds dezelfde werkwijze om die hulpvraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden. Hieronder vindt u een kort en onvolledig overzicht van de stappen die we doorlopen bij de uitwerking en uitvoering van een project:

  1. Het ADRA-bureau van het land in kwestie gaat eerst bij de lokale gemeenschappen te luister om de reële behoeftes in kaart te brengen.
  2. Die noden worden daarna in nauwe samenwerking met de verschillende lokale betrokken partijen geanalyseerd, duidelijk omschreven en gestructureerd. Op die manier komen we tot 'diagnose' van het gebied. Aan de hand van die concrete analyse kunnen de ADRA-teams hun actieplannen vorm geven. Die werkgroepen bestaan voornamelijk uit lokale mensen met kennis en expertise op het terrein. Hun knowhow en praktische vaardigheden komen bij de uitvoering van de projecten goed van pas.
  3. Op basis van de actieplannen worden er concrete projecten uitgewerkt en gebudgetteerd. Daarna worden ze voorgelegd aan de bureaus van onze ADRA-partners zodat de projecten gefinancierd kunnen worden.
  4. Het "donorkantoor" geeft ons vervolgens tips en advies om het project te verbeteren en nog meer te doen aansluiten op de bestaande noden.
  5. De teams van het ‘vragende bureau’ voeren het project uit met de hulp van de lokale gemeenschappen. Het "donorkantoor" volgt het project op de voet en brengt voortdurend verslag uit bij haar eigen donoren.
  6. Ten slotte wordt er op het einde van elk project een evaluatierapport opgesteld op basis van concrete succesindicatoren die tijdens het uitwerken van het project naar voren kwamen.
Naast het bieden van noodhulp tijdens en na uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een orkaan, een aardbeving of een conflict, willen we er bij ADRA ook steeds voor zorgen dat de lokale gemeenschappen zelf in hun levensbehoeften kunnen voorzien. En dit op lange termijn. De hulp die we aanbieden, bestaat dus niet uit korte eenmalige acties die we bijvoorbeeld jaarlijks herhalen. De hulpbehoevenden krijgen van ons eerder de nodige handvaten mee die ze dan zelf kunnen gebruiken om daar ter plaatse een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. In Mongolië gaan we bijvoorbeeld geen groentepakketten uitdelen. We gaan in plaats daarvan de bevolking aanleren om zelf groenten te telen, ze te consumeren en de overschotten te verkopen.
Bij ieder project gaan we een algemeen beeld schetsen van het bestaande probleem. ADRA-projecten richten zich dan ook op verschillende domeinen: economische groei, gezondheidszorg, milieu, ... We doen dus meer dan enkel een dorp van een voorraad drinkbaar water voorzien; we geven ook opleidingen rond hygiëne (gezondheidszorg) en leren de inwoners op een verstandige manier met dat water om te springen (milieu). We zorgen ervoor dat het dorp het systeem zelf kan onderhouden (zelfvoorziening) en het water bovendien ook nog eens kan gebruiken om hun landbouwproductie te verhogen (economische groei).
Bij de meeste van onze projecten moet ook de begunstigde zelf meehelpen om de uitbouw en de uitvoering van het project tot een goed einde te brengen. Die bijdrage kan van financiële aard zijn, maar kan evengoed bestaan uit een aantal werkuren of het leveren van bouwmateriaal. De eigen inbreng moet wel 10 % bedragen van de totaalinvestering voor het project. Naast dit 'tastbare' engagement verwachten we ook een 'morele' betrokkenheid: De lokale bevolkingen moet opleidingen volgen, informatie willen uitwisselen en de nodige motivatie tonen. Dit alles is noodzakelijk voor het welslagen van het project.
Het personeel van de lokale ADRA-bureaus bestaat vooral uit mensen afkomstig uit dat land. Er wordt met andere woorden een beroep gedaan op lokale organisaties om de lokale bevolking te helpen. En net dit aspect draagt bij tot een nog efficiëntere en duurzame werking. Bovendien evolueert het land op die manier van binnenuit, vanuit het hart van de samenleving.
Bij ADRA staat het project steeds op de eerste plaats. Dit is mogelijk doordat we de administratieve kosten tot een minimum herleiden. Met die unieke aanpak gaat bijna 90% van de donaties rechtstreeks naar de acties op het terrein. In ons Belgische kantoor is dit zelfs 93% (in 2015).
We helpen ieder jaar 30 miljoen mensen en krijgen lof van de hoogste instanties (de VN, WVP, Unesco,...) voor onze efficiënte manier van werken. Op die manier is ADRA een NGO die een belangrijke rol speelt op het vlak van internationale samenwerking. In België krijgt ADRA erkenning van de overheid en kan het daarom een fiscaal attest afgeven bij iedere storting van minimum 40 euro.
Audits, zowel op internationaal als op nationaal niveau, zijn voor ADRA dagelijkse kost. Transparantie is dan ook een kernbegrip binnen onze werking. Ons Belgische kantoor is een vzw die zijn jaarrekeningen op de algemene vergadering voorlegt en door een extern bureau laat controleren. Ook de statuten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en er wordt op regelmatige tijdstippen informatie meegedeeld aan de donoren.
ADRA is een NGO met meer dan 130 vestigingen over de hele wereld. Ons wereldwijde netwerk bestaat uit onafhankelijke bureaus (zoals het Belgische) die samenwerken met andere bureaus al naargelang de noden en de aard van het project. Denk daarbij maar aan het financiële aspect en de uitwisseling van competenties. We zijn onafhankelijk, maar staan er niet alleen voor. We krijgen steun op internationaal niveau en van de regionale bureaus die elk apart maar ook samen de visie van ADRA nastreven. Onze organisatie heeft een piramidale structuur. Het internationale niveau is voornamelijk verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, terwijl de verschillende regionale bureaus een eerder uitvoerende functie hebben op het terrein. Naast die bijzondere structuur is ADRA ook nog op een ander vlak anders dan de andere ontwikkelingsorganisaties: de NGO ADRA heeft net als de organisaties Caritas International, Protestantse Solidariteit een Christelijke achtergrond en is meer bepaald ontstaan vanuit de Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten. Die Christelijke waarden zijn nog steeds de motor van ons werk, maar weigeren hierbij mensen te bekeren of religieus te beïnvloeden. We willen in de eerste plaats de levensomstandigheden van arme bevolkingsgroepen verbeteren en hen helpen om economisch onafhankelijk te worden zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ons motto luidt: "De wereld veranderen, stap voor stap, mens na mens".
ADRA helpt iedereen, zonder onderscheid te maken tussen politieke of religieuze overtuigingen, ras of cultuur. We zijn actief in meer dan 130 landen over heel de wereld.

Kort samengevat: transparantie, efficiëntie en duurzaamheid zijn de basisprincipes van onze organisatie.