Wie is ADRA ?

Belastingvermindering: belangrijke wijziging!
De belastingvermindering voor gisten aan erkende instellingen in de loop van 2020 wordt opgetrokken van 45 naar 60%.
Voorbeeld: als u een donatie van 100 EUR doet, betaalt u slechts 40 EUR.
De maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 om vrijgevigheid te stimuleren in tijden van COVID-19.
Nog een reden om u bij ons aan te sluiten!

Ethiek in de Fondsenwerving

Sinds 2018 kreeg ADRA Belgium het label van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenverwerving (VEF). Een kleine verandering voor jullie, een mooie belofte voor ons.

De VEF is een onafhankelijke nationale organisatie. Het doel van de organisatie is om de Belgische bevolking waarborgen te bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen voor alle verenigingen die er lid van zijn. Als lid van de VEF voldoet ADRA Belgium aan het label, wat betekent dat de vereniging de ethische code naleeft, financieel transparant is en de schenkers recht geeft op informatie.

Dit label betekent met andere woorden dat een onafhankelijk organisme van mening is dat ADRA Belgium volgens een reeks meetbare criteria transparant handelt en respect heeft

voor zijn schenkers, zowel op het gebied van communicatie als bij het beheer van de rekeningen.

Dankzij die erkenning worden de controlemiddelen die er al waren binnen de vzw nog versterkt, zoals het onderzoeken van de rekeningen door een onafhankelijke revisor of bijvoorbeeld de controle van de Federale Overheidsdienst Financiën waarvan we sinds 1994 een fiscale erkenning krijgen.

- Er meer over weten ? http://www.vef-aerf.be/?lang=nl
- Ethische code
- Financiële info

Verbintenis tot het naleven voor de basisprincipes van GDPR

1. Legitimiteit, eerlijkheid en transparantie

ADRA Belgium zal de gegevens in overeenstemming met de wet verzamelen en op transparante wijze communiceren met de betrokken personen. De unieke ontvanger van deze gegevens is ADRA vzw.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden enkel gebruikt in het kader van onze dagelijkse werkzaamheden (verzending van ons jaarlijkse magazine, briefwisseling, nieuwsbrief, enz.) om u op de hoogte te houden van onze acties in België en in de rest van de wereld. Uw gegevens worden NOOIT aan een derde partij gecommuniceerd of verkocht.

2. Doelbinding

De gegevens zullen verzameld worden voor specifieke doeleinden (fiscaal attest, communicatie, etc.). Het doeleinde van de dataverzameling zal duidelijk worden vermeld en ADRA Belgium zal de gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om dat doel te bereiken.

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens die op u betrekking hebben en heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met info@adra.be.

3. Dataminimalisatie

ADRA Belgium verbindt zich ertoe enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de aangegeven doelen te bereiken.

4. Accuraatheid

ADRA Belgium zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onnauwkeurig zijn, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

U beschikt over het recht van toegang, correctie, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonsgegevens.

5. Beperkte opslag

Op dezelfde manier verbindt ADRA Belgium zich ertoe om persoonsgegevens te verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.

Deze gegevens worden tot maximaal 3 jaar na uw laatste interactie met onze vereniging bewaard.

6. Integriteit en vertrouwelijkheid

ADRA Belgium zal de verzamelde persoonsgegevens niet delen en zal deze verwerken op een manier dat ze de nodige veiligheid van persoonlijke gegevens binnen haar vermogen kan garanderen.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.